PHONIK DX-IPX VERSION.5/VL (IPX with Voice Logger)

รหัสสินค้า : C-274

PHONIK DX-IPX VERSION.5/VL

 (IPX with Voice Logger)

เป็นแผงเพื่อใช้บันทึกการสนทนาแบบอัตโนมัติ

(ราคาประหยัด)

  บันทึกด้วยเสียงสัญญาณดิจิตอลจากภายในระบบโทรศัพท์

  บันทึก ได้พร้อมกัน 15 คู่สาย 

  บันทึกเสียงในคอมแพคแฟลซ (Compact Flash Memory)

ความจุ 4 GB [บันทึกเสียง 15 คู่สายได้ต่อเนื่อง 680 ชั่วโมง)

  ฟังเสียงที่บันทึกไว้จากเครื่องคอมพิวตอร์ในเครือข่าย

 รักษาความลับด้วยการมีระบบUsername / Passwordในการเข้าฟัง

  เก็บสำรองเสียงที่ฟังได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

  ราคาเหมาะสม ถูกลงกว่าVoice Loggerเทคโนโลยีเก่าเกือบ10 เท่า

จำนวน
13,500.00 ฿
19,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 16,654